Zmeny a doplnky č.1 Spoločného ÚP obcí Lieskovec,Myslina, Závadka - riešenie k.ú. Závadka

 26.02.2024

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina, Závadka – riešenie k.ú, Závadka je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-spolocneho-uzemneho-planu-obci-lieskovec-myslina-zav-1

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina, Závadka – riešenie k.ú, Závadka“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou.

Obec Myslina ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť, že do oznámenia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Konzultácie podľa § 63 zákona k strategickému dokumentu budú podľa potreby vykonané na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie v kancelárii č. 152, 4. poschodie, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom).

e-mail: jana.slaninova@minv.sk, tel.č.: 057/7704253

Zverejnené: 26.02.2024


1 2 3 4 5 6 7