Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

 07.06.2024

OBEC  MYSLINA

Č.j. OcÚ-MY-2023/187                                                                       Myslina, dňa 6.6.2024

                                                                                                                                         

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania  

Obec Myslina, ako príslušný stavebný úrad, obdržala žiadosť od  navrhovateľa Vychodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Myslina, 5 RD – NN“ v katastrálnom území Myslina.

Predmetom územného konania je zriadenie nového podzemného NN vedenia a pilierových skríň pre napojenie novej časti IBV v obci Myslina. Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež zriadenie nového podzemného vedenia verejného osvetlenia a nových odberných elektrických zariadení.

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

SO 02 – Rozvody v IBV

Predmetná stavba má v zmysle § 43a, ods. 3, písm. i) stavebného zákona charakter inžinierskej stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Myslina, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej  správy na obce a vyššie územné  celky a §  13  ods. 5) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, podľa § 36 stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania verejnou vyhláškou a nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v priebehu konania na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Humennom (budova Mestského úradu 5. poschodie).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

                              

                                                                                                            Pavol Jevčák   v.r. 

                                                                                                             starosta obce

Oznámenie o začatí územného konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4) stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 07.06.2024                                                              Zvesené dňa:   

Pečiatka, podpis                                                                              Pečiatka, podpis

Doručí sa:

Známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám formou verejnej vyhlášky, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemku a stavbám, môžu byť rozhodnutím dotknuté.

Na vedomie:

 1. EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
 2. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice  
 3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
 4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
 5. RÚVZ v Humennom, 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
 6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 7. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
 8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
 9. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov
 10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
 11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava


1 2 3 4 5 6 7 8