Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Myslina je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom.

Obec zriaďuje na webovom sídle svoj “Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Obec Myslina
Sídlo: Myslina č. 19, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Helena Podolinská, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4251193001/5600
IČO: 00323268 DIČ: 2021232774
Telefón: 057/7754990
Fax: 057/7754990 
webová stránka: www.obecmyslina.sk
e-mail: obexmyslina@gmail.com

Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

Podlimitné zakázky