Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Nakladanie s majetkom obce

Zverejnenie prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa vyššie citovaného zákona obec postupuje pri nakladaní s majetkom obce a pri jeho prevode – predaji *P, prenájme *N a prenechávaní do užívania *PU.

Predať majetok môže obec okrem výnimiek menovaných v zákone len

  • na základe obchodnej verejnej súťaže *OVS podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
  • dobrovoľnou dražbou *D podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
  • priamym predajom *PP za cenu najmenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s lehotou na podávanie cenových ponúk záujemcom

Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji.