Pozvánka na OZ

 26.04.2024

OBEC  MYSLINA

                     

                                                                                                                                                                           Myslina  26.4.2024

                                                                                        P O Z V Á N K A

        

v súlade s ust. § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  zvolávam  riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mysline, na deň 

             

                            03.05.2024, t.j. v piatok o 17:00 hodine na Obecnom úrade v Mysline

Program :

  1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Správa z finančnej kontroly č.3/2024 a č.4/2024.
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Myslina za r.2023.
  6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Myslina za r.2023.
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Myslina na 2. polrok 2024.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia a záver.

                                                                                    

                                                                                              Pavol Jevčák, v.r.

                                                                                                 starosta obce

  


1 2 3 4 5 6 7 8