Oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“

 30.04.2024

Obec Myslina ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť, že do oznámenia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 3

080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).


1 2 3 4 5 6 7