Kontrolórka obce

Hlavná kontrolórka obce:

Mária JAKUBOVÁ

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce, predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavná kontrolórka sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.