Symboly obce

Podľa zákona o obecnom zriadení obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Tieto symboly predstavujú trojicu (štvoricu) najvýznamnejších symbolov. Od nich možno odvodiť ďalšie symboly starostu obce (štandarda obce, zástava obce).

Symbol obce poznáme z odtlačku pečatidla z konca 18. storočia. Je to ojedinelý hovoriaci znak – zobrazuje ženu stojacú na pažiti, opretú o budovu školy podopierajúc si hlavu v silnom zamyslení. Prijatý bol 06.11.1997 č.OZ-6/97. V Heraldickom registri SR sú symboly obce Myslina zaevidované pod signatúrou M-74/97. ERB – V modrom štíte na zelenej pažiti stojaca zlatovlasá zlatozúba žena v striebornom kostýme, ľavým lakťom opretá o zlatú strechu striebornej školy. Erb sa niekedy vysvetľuje ako hovoriaci symbol, viažúci sa na názov obce.

Vysvätenie obecných symbolov v roku 1997