Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 23.01.2024

Dňa 18.1.2024 doručil Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. obci Myslina Správu o hodnotení strategického dokumentu "Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja".  

Obec Myslina ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť, že do oznámenia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 3, 080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).


    1 2 3 4 5 6 7