Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamenie_o_vyhlaseni_verejnej_obchodnej_sutaze

 08.03.2021

Oznámenie o vyhlásení

obchodnej verejnej súťaže

Obec Myslina, Obecný úrad Myslina č. 19, 066 01 Humenné, IČO: 00323268, v zastúpení starostkou  obce Helenou Podolinskou,  v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Myslina č. 8/2020 zo dňa  9.10.2020

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nasledovného hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Myslina:

Dielňa smerová (A3 S), r.v. 1989

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať najmä:

 • Identifikačné údaje vyhlasovateľa a navrhovateľa.
 • Presnú špecifikáciu predmetu obchodnej verejnej súťaže.
 • Návrh výšky kúpnej ceny.
 • Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že účastník súťaže, ktorého návrh bude vybraný, zaplatí celú kúpnu cenu najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to prevodom na účet predávajúceho č. ú. SK32 5600 0000 0042 5119 3001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s. alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Mysline.
 • Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (najmä náklady spojené so zverejnením verejnej obchodnej súťaže a správny poplatok za prepis motorových vozidiel) najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to prevodom na účet predávajúceho č. ú. SK32 5600 0000 0042 5119 3001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s. alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Mysline.
 • Ustanovenie, podľa ktorého v prípade, ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu a/alebo náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v plnej výške najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo kupujúci podpísaním zmluvy berie na vedomie a s takýmto konaním predávajúceho vopred súhlasí.

 1. Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
 2. Navrhovateľ (záujemca) je povinný spolu s návrhom kúpnej zmluvy predložiť:

 • Doklad o právnej subjektivite navrhovateľa - výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac pri právnických osobách alebo pri fyzických osobách podnikateľoch a fotokópiu občianskeho preukazu pri fyzických osobách nepodnikateľoch.
 • Potvrdenie obce Myslina, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči obci Myslina na daniach, poplatkoch a ani iných platbách.

 1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v súlade s týmito súťažnými podmienkami doručte v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať – Súťaž –“ osobne počas pracovnej doby na Obecný úrad v Mysline alebo zašlite poštou na adresu: Obec Myslina, Obecný úrad Myslina č. 19, 066 01 Humenné v termíne do 22.03.2021 do 13,00 hod. Návrhy doručené osobne alebo poštou po tomto termíne, ako aj návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, nebudú akceptované a budú z verejnej súťaže vylúčené.

 1. Vyhodnotenie súťažných návrhov uskutoční obec Myslina dňa 23.03.2021 a kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena. Vyhlasovateľ stanovuje minimálnu cenu 700 €, slovom sedemsto eur.

 1. Výsledok súťaže bude účastníkom oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia.

 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, súťaž zrušiť a/alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. Navrhovateľ nemôže po predložení svojho návrhu tento svoj návrh meniť a ani ho odvolať.

 1. Žiadny z účastníkov súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 1. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné dohodnúť a bližšie informácie je možné získať na Obecnom úrade v Mysline, tel. č. 057 775 4990, 0905629284

Myslina 08.03.2021              

                                                                       _____________________________

                                                                                        Helena Podolinská v.r.

                                                                                              starosta obce


1 2 ... 13