Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Myslina

 25.03.2022

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedený zložiek komunálneho odpadu. Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Patrí smelen zmesový komunálny odpad, ktorý sa ďalej nedá triediť

Nepatrí semstavebné odpady, zložky triedeného zberu, nebezpečné odpady, elektroodpady, biologicky rozložiteľné odpady, ako aj iné odpady

Druh nádoby:

 • 120 litrová čierna plastová nádoba – určená pre fyzické, právnické osoby a fyzickú osobu – podnikateľ
 • 1100 litrová nádoba - určená pre právnické osoby a fyzickú osobu – podnikateľa

Interval zberu:

2-3x mesačne, podľa harmonogramu

V prípade nepredvídaných udalostí obec zmenu vývozu vyhlási v obecnom rozhlase a zverejní na internetovej stránke obce.

OBJEMNÝ ODPAD

je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do bežnej používanej nádoby na zmesový odpad odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Patrí semnapr. nábytok (len rozobratý), umývadlá, koberce, podlahoviny a pod.

Nepatrí sembioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre, odpad z čistenia ulíc, stavebné odpady, zložky triedeného zberu, nebezpečné odpady, elektroodpady

Druh nádoby:

 • 7 m3 veľkoobjemový kontajner

Miesto zberu:

 • zberné miesta v rámci jarného a jesenného upratovania, harmonogram rozmiestnenia kontajnerov obec zverejní na internetovej stránke obce a oznam vyhlási v obecnom rozhlase.

Zásady správneho triedenia:

 • nadrozmerný odpad sa nesmie ukladať k nádobám na komunálny alebo triedený odpad a ani do kontajnerov určených na cintorínsky odpad!
 • nepatria sem pneumatiky!

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Patria semnapr. rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady alebo iný tekutý komunálny odpad v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorý sa odpad neuvoľňuje/nevyteká

Nepatrí semzmesový komunálny odpad, zložky triedeného odpadu, ...

Miesto zberu:

zberné miesto: priestranstvo pred obecným úradom,  v jarnom a jesennom období, harmonogram zberu obec zverejní internetovej stránke obce a oznam vyhlási v obecnom rozhlase.

Spôsob odovzdania:

Držiteľ odpadu odovzdá priamo zamestnancovi oprávnenej osoby do zberového vozidla.

Interval zberu:

- 2 krát za rok

Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

LIEKY NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI OSOBAMI

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Zakazuje sa vyhadzovať nepotrebné lieky do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

ODPADOVÉ PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu v akomkoľvek množstve alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia na trh alebo použitie.

Zakazuje sa tento odpad ukladať k zberným nádobám a do okolitého prostredia.

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM

Patria semkvety, tráva, lístie drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenia, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Nepatria semzvyšky z jedál, kamenecigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

Fyzické osoby – poplatníci majú možnosť kompostovať a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách, resp. v kompostéroch, ktoré boli doručené do každej domácnosti alebo ho uložiť na obecné kompostovisko.

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec má zavedený kalendárový zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky).

Druh nádoby:

 • farebné plastové vrecia pre každú zložku KO – pôvodca odpadu
 • farebné 120 l plastové zberné nádoby 

Interval zberu:

1-2x za mesiac, podľa harmonogramu – kalendár zberu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce (pôvodca odpadu pri prevzatí vriec dostane aj kalendár zberu)

PAPIER

Druh nádoby:

- modré plastové vrecia, pri väčšom množstve je možné papier zviazať do balíka

Patria semnoviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdých obalov, listy, kancelársky papier, papierové vrecka, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,

Nepatria semplastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Zásady správneho triedenia:

 • pred uložením do vriec odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilnú alebo koženú väzbu kníh, lepiacu pásku,
 • nezaberajme priestor zbytočne vzduchom a pre efektívnejšie využitie vriec kartóny zložíme alebo rozrežeme.

SKLO

Druh nádoby:

- Zelená 120 l plastová nádoba a zelené plastové vrecia

Patria semsklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

Nepatria semvrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, automobilové sklá, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami),obrazovky, monitory a pod.

Zásady správneho triedenia:

 • fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových a kovových krúžkov a vrchnákov.

PLASTY + KOVY + VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (tetrapaky)

Druh nádoby:

- Žltá 120 l plastová nádoba a žlté plastové vrecia

PLASTY:

Patria sem:

 1. PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecka od mlieka,
 2. PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,
 3. PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,
 4. PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
 5. PVC (polyvinylchlorid): obaly kozmetických výrobkov, obaly čistiacich prostriedkov,

Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami či olejmi, viacvrstvové kombinované obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Zásady správneho triedenia:

 • plasty očistíme od zvyškov potravín a náplne,
 • nezaberajme priestor zbytočne vzduchom a pre efektívnejšie využitie nádob PET fľaše „lisujeme“ stlačením alebo prišliapnutím,

Obaly z horľavín a chemikálií patria do zberu nebezpečného odpadu!

KOVY:

Patria semkonzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil ...

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zásady správneho triedenia:

 • konzervy a plechovky je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (tetrapaky):

Patria semviacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.,

Nepatria semviacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a hrubo znečistené obaly.

Zásady správneho triedenia:

 • tetrapakové obaly musia byť vyprázdnené, vypláchnuté a stlačené.