AKTUALITY

OZNAMY OBCE

**

Rozhodn. č.OU-PO-OOP6-2018

**

Rozhodnutie o umiestnení stavby

**

Záverečný účet obce za rok 2017 – NAVRH

**

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

dňa 21.6.2018 a 25.6.2018

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny (12)

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny (13)

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny (14)

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny (15)

**

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Myslina

TEXTOVÁ ČASŤ

A_návrh_Textová časť_ÚPN Obce Myslina

B_návrh_Záväzná časť_UPN Obce Myslina

C_návrh_Vyhodnotenie záberu PPaLP_UPN Obce Myslina

GRAFICKÁ ČASŤ

1 LMZ_Širšie vzťahy

2 M_Záujmové územie

3 M_Komplexný výkres a doprava

4 M_Vodné hospodárstvo

5 M_Energetika

6 M_Záber PP a LP

7 LMZ_Ochrana prírody

**

Výrub drevín – rozhodnutie

Myslina – výrub drevín – rozhodnutie

**

Výrub drevín – oznámenie

Myslina – výrub drevín – oznámenie

**

Výrub drevín

Myslina – výrub drevín

**

oznam SAT

Myslina – úprava NN vedenia a DP

**

Milí návštevníci,

naša obec v roku 2017 oslavuje 710. výročie od doposiaľ prvej známej písomnej zmienky z roku 1307. K tejto príležitosti sme vydali publikáciu s názvom “Myslina stopy času a pamäti obce 1307 – 2017″, ktorú si môžete nižšie stiahnuť a prečítať.

Myslina stopy času a pamäti obce 1307 – 2017

**

Pozvánka na oslavy 710. výročia prvej písomnej zmienky obce Myslina

**

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

**

PHaSR  MYSLINA 2016-2022

**

Dodatok č. 2/2016

 **

OU HN ŽP_oznámenie SÚP

Oznámenie o strategickom dokumente Spoločného ÚPN obcí Lieskovec, Myslina, Závadka

*

Myslina – Oznámenie o začatí obstarávania spoločného územného plánu obce Lieskovec, Myslina a Závadka

*

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE MYSLINA

Výberové konanie

*

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Verejné prerokovanie konceptu územ. plánu PSK

*

NAVRH – VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

*

Záverečný účet Obce Myslina za rok 2015

*

Informácia o doručení oznámenia o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020″

Oznámenie o strategickom dokumente

*

Balíky programov – SKYNET

Skynet – balíky programov

*

Informácia o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti – MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

informácia o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

*

Správa o hodnotení strategického dokumentu- informácia

Správa o hodnotení strategického dokumentu (SEA)_RIUS_PSK

Doplnok ku sprave o hodnotení Natura 2000

*

Posledné zmeny:

Počasie: