Nakladanie s majetkom obce

Zverejnenie prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa vyššie citovaného zákona obec postupuje pri nakladaní s majetkom obce a pri jeho prevode – predaji *P, prenájme *N a prenechávaní do užívania *PU.

Predať majetok môže obec okrem výnimiek menovaných v zákone len
– na základe obchodnej verejnej súťaže *OVS podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
– dobrovoľnou dražbou *D podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
– priamym predajom *PP za cenu najmenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s lehotou na podávanie cenových ponúk záujemcom

Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji.

Označenie veci P/N Zverejnenie Právny titul Uzn.č. Identifikácia
 Zamer prenájmu  N 11.2.2015

Posledné zmeny:

Počasie: