URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ

O Z N A M

 

Výbor Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Myslina oznamuje tým podielnikom, ktorí sa prihlásili na odber palivového dreva v roku 2018, že dňa  2. 6. 2018 sa začne s vývozom palivového dreva jednotlivým podielnikom. Konkrétny termín vývozu bude každému podielnikovi oznámený   najmenej dva dni pred vývozom.

     Zároveň  dávame do pozornosti samovývozcom, že za palivové drevo  bude nevyhnutné zaplatiť na mieste vydania /v lese/. V prípade, že za palivové drevo nebude zaplatené, nebude drevo vydané. Palivové drevo môže byť vyvážané len za prítomnosti výdajcu /člena výboru alebo dozornej rady Urbárskej spoločnosti, PS Myslina/.

Podielnici, ktorým drevo dovezie dopravca, zaplatia za palivové drevo v mieste bydliska, pred zložením dreva, členovi výboru alebo dozornej rady. V  opačnom prípade nebude im drevo zložené.

     Do doby zaplatenia je palivové drevo majetkom Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Myslina.

 

                                         Výbor

                                   Urbárskej spoločnosti, PS Myslina

 

Vzdanie sa nároku na palivové drevo

Žiadosť o palivové drevo

 

Posledné zmeny:

Počasie: