VEREJNÉ OBSTARÁVANIE -PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Myslina je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom.

Obec zriaďuje na webovom sídle svoj “Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Myslina

Sídlo: Myslina č. 19, 066 01 Humenné

Štatutárny zástupca: Helena Podolinská, starostka obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4251193001/5600

IČO: 00323268

DIČ: 2021232774

Telefón: 057/7754990

Fax: 057/7754990

webová stránka: www.obecmyslina.sk

e-mail: ocumyslina@centrum.sk

Posledné zmeny:

Počasie: