Súčasnosť

V súčasnosti  ma naša členská základňa 25 členov, a evidujeme ďalších 32 zaslúžilých a čestných členov, ktorí  sú buď vekovo starí, odsťahovaní alebo menej aktívni. Cenným prínosom sú aj ďalší 10 Mladí požiarnici, ktorí sa zúčastnili na Brannom preteku  2011, a ktorí ešte nie sú v evidencií, ale veríme, že v blízkej budúcnosti vďaka svojmu úsiliu a aktivite sa stanú našimi plnohodnotnými členmi.

Dobrovoľný hasičský zbor plní v obci predovšetkým svoju primárnu funkciu – ochrana zdravia a majetku občanov pre prípadnými požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami, a taktiež vykonáva kontrolnú a preventívnu činnosť.

Neodmysliteľnou súčasťou  DHZ je reprezentatívna a kultúrno-výchovná činnosť. Požiarne družstvo hasičského zboru sa pravidelne zúčastňuje na rôznych hasičských okrskových a pohárových súťažiach a na taktických cvičeniach. Taktiež pomáha pri realizácií rôznych kultúrnych podujatí a brigádnickej činnosti v našej obci. DHZ je od svojho vzniku spätý s obcou a jej občanmi, čo sa prejavuje aj v miestnych zvykoch a tradíciách.

Najvyšším orgánom DHZ zboru je Výbor DHZ v zložení:

1. Predseda                            Andrej HALUŠKA
2. Veliteľ                                 Lukáš Gažik
3. Preventívar                          Jozef HALUŠKA
4. Strojník                               František MATTA
5. Tajomník                             Jaroslav KOCHMA
6. Referent pre mládež             Štefan ŽINČAK
7. Revízor                                Bc. Peter KULAN
8. Člen                                    Juraj HODOR
9. Člen                                    Pavol KOCHMA

Posledné zmeny:

Počasie: