Oznamy obce

OZNAMY OBCE

Výrub drevín – rozhodnutie

Myslina – výrub drevín – rozhodnutie

Obec Myslina oznamuje obyvateľom obce, že Kalendár triedeného zberu a komunálneho odpadu z domácností v roku 2018 bude distribuovaný v priebehu mesiaca január 2018. V elektronickej verzii si ho môžete stiahnuť z webovej stránky obce (nižšie pod oznamom).

Kalendár triedeného zberu a komunálneho odpadu z domácností v roku 2018

Výrub drevín – oznámenie

Myslina – výrub drevín – oznámenie

Karneval 2018 v Mysline.pdf

Výrub drevín

Myslina – výrub drevín

oznam SAT

Myslina – úprava NN vedenia a DP

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Pozvánka na OZ v Mysline 22.06.2017

Skládka odpadov Myslina-Lúčky.pdf

PPÚ Myslina_Rozhodnutie.pdf

PPÚ Myslina_zápisnica z 03.06.2014.pdf

PPÚ Myslina_prezenčná listina z 03.06.2014pdf

Pozemné TV vysielanie bude mať aj tento mesiac plánované výpadky vo vybraných lokalitách.pdf

Rozhodnutie Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Humennom.pdf

Oznam katastrálneho odboru Okresného úradu v Humennom.pdf

Oznámenie o začatí stavby.pdf

Vážení občania, na základe zákona č.369/1990 o obecnom zriadení, paragrafu 6, odseku 3 zverejňujeme na prípadné pripomienkovanie nasledujúci návrh Všeobecného záväzného nariadenia:

 

Posledné zmeny:

Počasie: