Starostka obce

Starostka obce:

Helena PODOLINSKÁ

telefón: 0905 629 284

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné. STAROSTA zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Posledné zmeny:

Počasie: