Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu - sídelného útvaru Humenné - Určenie rozsahu hodnotenia

 29.11.2022

Podľa §8 ods. 8 zákona EIA môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a 7 zákona EIA Okresnému úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné, ktorý ich po vyhodnotenení doručí obstarávateľovi.


1 2 ... 17