Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Myslina

 03.11.2022

O B E C  Myslina

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE MYSLINA

v súlade s § 18a odst. 1-4  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Mysline č. 5  /2022 dňa 21.10.2022.

Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú

prihlášku najneskôr do 21.11.2022   na Obecnom úrade v Mysline v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať!.

Úväzok 0,05   / 5 % /

POŽIADAVKY:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- prihláška na výberové konanie

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- kópie o vzdelaní, absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

- prax vo funkcii minimálne 15 rokov

                                                                                                Helena Podolinská           

                                                                                                   starostka obce


1 2 ... 17