Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov

 25.07.2022

Obstarávateľ: Obec Brestov okr. Humenné, Brestov č.170, 066 01 Humenné, IČO:00322849 doručil dňa 15.7.2022 Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov“.

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov“ je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-brestov

Obec Myslina ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť, že do oznámenia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Konzultácie podľa § 63 zákona k strategickému dokumentu budú podľa potreby vykonané na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie v kancelárii č. 152, 4. poschodie, v pracovných dňoch počas úradných hodín.


1 2 ... 17