Oznámenie verejnou vyhláškou

 13.06.2022

OBEC  MYSLINA

066 01 Humenné

                                        

Číslo: OcU-My-2022/96                                                                                        Myslina, dňa  13.6.2022

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vec: „Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina" na pozemku parcele č.KNC 313  v k.ú.Myslina- líniová stavba - oznámenie o začatí stavebného konania - verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby verejnou vyhláškou.

     Obec Myslina, ako príslušný  stavebný  úrad pre  miestne  komunikácie  podľa § 3a, ods.4 zák.č.135/61 Zb.  o pozemných komunikáciách, v  znení neskorších predpisov a podľa §  2 zák.č.416/2001 Zb. o  prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej  správy na obce a  vyššie územné celky, v  zmysle § 120 zák.  č. 50/76 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v znení  neskorších  predpisov,  začala  z vlastného podnetu  stavebné konanie, pre  povolenie  stavby Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina" na pozemku parcele č.KNC 313  v k.ú.Myslina- líniová stavba.

    Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozsah stavby: chodník v dĺžke 117,6m.

     Obec Myslina,  v súlade s  ust. §-u 61 zákona  č.50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

všetkým  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým  orgánom štátnej správy, ktorých sa stavba týka.

    Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dostatočne známe pomery staveniska  a žiadosť  poskytuje dostatočný  podklad pre  posúdenie stavby,  stavebný  úrad  v  súlade  s  ust.  §  61  ods.2 upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho konania a zároveň v zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona

určuje účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní

odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok. 

  

na neskoršie podané námietky sa neprihliadne

       V stanovenej  lehote  oznámia   svoje  stanoviská  dotknuté  orgány štátnej správy a organizácie. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

     Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

      V konaní bude skúmané, či povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi, či je stavebník vlastníkom pozemku, alebo či má k tomuto pozemku iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Oznámenie sa vyvesí na dobu  15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu v obci. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

     Do  podkladov  žiadosti  o  rozhodnutie  sa  môže nahliadnuť v priebehu konania  na  Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Humennom (budova Mestského úradu 5. poschodie).

     Ak dotknutý  orgán štátnej správy  v uvedenej lehote  neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska  ním sledovaných  záujmov súhlasí  /§ 61  ods.5 stavebného zákona/.

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Helena Podolinská v.r.

                                                                                                                 starostka obce                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vyvesené dňa: 13.06.2022                                                   Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

Na vedomie:

   1. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné

  2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,81  7 62 Bratislava

  3. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava

  4. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

  5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

  6. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné

  7. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

  8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

  9. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné

  10.VVS , a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné

  11.SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

  12.SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava

  13.Sky Net Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné


1 2 ... 15