Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 08.04.2022

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov :  Humenné,  Snina a Medzilaborce

od     07. 04. 2022  v čase  od  14.00 hod.

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa  22.3.2022 a 25.3.2022 ( územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce).


1 2 ... 16