Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

 04.11.2021

OBEC MYSLINA

066 01 Humenné

Číslo:OcÚ-My-145/2021                                                                                          Myslina, dňa 2.11.2021

                                       

                     

R O Z H O D N U T I E

o  umiestnení stavby

Verejná vyhláška

     Obec  Myslina, začala  na  základe žiadosti REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36573345  územné konanie  o umiestnení  stavby: "Myslina – Lúčky, kompostáreň“ v obci Myslina, na pozemku parc.č. KNC 900/2, 399/12 kat.úz.Myslina  - líniová stavba .

Obec  Myslina, ako príslušný správny orgán a  stavebný úrad podľa §-u  ll7 zák.č. 5O/l976 Zb.  o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších  predpisov,  prerokoval  návrh   na  vydanie  územného rozhodnutia  o  umiestnení  stavby podľa §-u 37 a  § 38 stavebného zákona, zosúladil  stanoviská uplatnené dotknutými  orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  základe toho  stavebný úrad  podľa §-u  32 písm.  a), § 39 a 39a   stavebného  zákona   vydáva  pre   stavebníka  REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36573345,

rozhodnutie o umiestnení stavby

"Myslina – Lúčky, kompostáreň“ v obci Myslina, na pozemku parc.č. KNC 900/2, 399/12 kat.úz.Myslina  - líniová stavba.

Pre  umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby stanovuje  stavebný úrad tieto podmienky:

01.Stavba bude umiestnená na  pozemku podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.

02.Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-01 Príprava územia; SO-02 Kompostovacie plochy; SO-03 Plocha na úpravu BRO; SO-04 Akumulačná nádrž; SO-05 Vnútroareálova komunikácia; SO-06 Oplotenie; SO-07 Panelová plocha; SO-08 Rozvody NN; SO-09 Zatrávnenie a úprava voľných plôch

03. Kompostovacie plochy budú situované v oplotenom areáli a sú riešené ako betónové plochy, ohraničené obvodovým múrikom s výškou minimálne 500 mm, pričom zo západnej strany, kde je navrhnutý prístup na plochy, nebude obvodový múrik realizovaný. Navrhovaná betónová plocha má v pôdoryse tvar kosodfžnika s premenou dĺžkou od 59,5 m do 92,3 m a šírkou od 45,5 m do 60,5 m. Celková výmera kompostovacích plôch je 5 324 m2, pričom dno plochy bude vyspádované v súlade s jestvujúcou konfiguráciou terénu smerom k záchytnej akumulačnej nádrži (AN) s navrhovaným prevádzkovým objemom 225 m3, ktorá bude situovaná pri východnom rohu betónových plôch. Zachytenými zrážkovými vodami z AN sa budú riadene polievať jednotlivé zakládky uložených materiálov na kompostovanie pomocou fekálneho voza s cisternou. Okrem samotných kompostovacích plôch bude súčasťou areálu aj vnútroareálová komunikácia, plocha vymedzená prefabrikátmi pre úpravu BRO, plocha pre uloženie hygienizačného zariadenia a prekrytá plocha pre drvič kuchynského odpadu.

04.Kompostáreň BRO bude umiestnená južne od jestvujúceho areálu skládky odpadov Myslina-Lúčky.

05.Z hľadiska ochrany vodných pomerov objekt SO - 04 Akumulačná nádrž - podlieha vydaniu súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať OÚ odbor starostlivosti o životné prostredie Humenné, pred vydaním stavebného povolenia. Pri výstavbe a prevádzke zariadenia  dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa §39 vodného zákona.

06.Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu musí byť zriadené na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem( § 5,28,31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 2 a 4 a § 26 až 29 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území (§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov). Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázáním najmä na §14 ods.l zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Realizovať priestor na zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri prevádzke stavby. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe komunikácie je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu komunikácie a plní povinnosti podľa §14 o zákona o odpadoch, zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ a stavebník odpadov uchovajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa a materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi žiadame tieto podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávatelia budú práce vykonávať.

Zariadenie nesmie mať nežiadúci vplyv na životné prostredie a musí spĺňať stanovené požiadavky. Správnym technologickým postupom pri procese zhodnocovania v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabrániť vzniku zápachu. Pri kompostovaní sa musí dodržiavať receptúra podľa prevádzkového poriadku, vyprodukovaný kompost v kompostárni musí spĺňať stanovené požiadavky podľa platných predpisov. Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu, alternatívne má sa použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené platným predpisom o hnojivách. Prevádzkovateľ kompostárne vykonáva počas prevádzky zariadenia stanovenú evidenciu a prevádzkovú dokumentáciu. Prevádzkovanie uvedeného zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu podlieha súhlasu vydaného v správnom konaní. Vydanie prevádzkového poriadku uvedeného zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu podlieha súhlasu vydaného v správnom konaní.

07.SPP:Umiestnenie  stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

  • stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení,
  • stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
  • v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadenia,

-zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,             zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

08. VVS,a.s.:V širšom záujmovom území južnejšie od navrhovaného územia sa nachádza prívodné vodovodné potrubie OC DN 600 mm v správe a prevádzkovej údržbe WS a.s. závod Humenné. V prílohe listu prikladáme zakreslenie uvedeného potrubia v správe našej spoločnosti.

-Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu ochranného pásma vodovodu nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (týka sa to aj príp. oplotenia).

-Žiadame dodržať ochranné pásmo 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm a pri križovaniach, či súbehu dodržať 5TN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií odst.5

 V pásme ochrany je zakázané:

  1. vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technicky stav.
  2. vysádzať trvalé porasty,
  3. umiestňovať skládky,
  4. vykonávať terénne úpravy.

Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.). Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné prípojky pre jednotlivé objekty (napr.prevádzkové stavby.../ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.

-V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.l zák. č. 442/2002 Z.z.).

09.Pred  začatím  stavebných   prác  je  potrebné  vytýčiť  všetky    existujúce  podzemné   inžinierske  siete  v   priestore  stavby, chrániť ich pred poškodením.

10.Skladovacie    plochy   pre    výstavbu   zabezpečí    stavebník    vo  vlastných priestoroch.  Sociálne zariadenie  pre pracovníkov    počas  výstavby  zabezpečí   stavebník  v  priestoroch stavby.  Prísun stavebného materiálu bude po štátnych cestách.

11.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - bez námietok

  Toto územné rozhodnutie podľa §-u  40 ods. 1 stavebného zákona platí  2 roky  odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti.  Nestratí však platnosť,  ak  v  tejto  lehote  bude  podaná  žiadosť  o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Stavebný   úrad  oznámil   začatie  územného   konania  známym účastníkom konania, dotknutým  orgánom  štátnej  správy  a  organizáciám   oznámením  zo dňa  29.9.2021 verejnou vyhláškou.  Účastníci  konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu stavby.

     Stanoviská  dotknutých  orgánov  štátnej  správy  a dotknutých organizácii sú  zahrnuté v podmienkach  tohto územného rozhodnutia.

     Dokumentáciu pre vydanie  územného rozhodnutia vypracoval Ing. Katrenčík, atorizovaný  inžinier,   reg.č. 3705*Z*A2. 

     Stavebný úrad  posúdil návrh na  umiestnenie stavby podľa  §-u 37  stavebného  zákona  a  zistil,  že  jeho  umiestnenie zodpovedá hľadiskám   starostlivosti  o   ŽP.  Umiestnenie   stavby  vyhovuje i všeobecným  technickým požiadavkám  na výstavbu,  ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

P o u č e n i e

     Podľa  §-u 54  zákona č.  71/1967 Zb.  o správnom konaní proti tomuto  rozhodnutiu je  možné podať   odvolanie do  l5 dní  odo dňa doručenia na  Obec Myslina.

                                                                                      Helena Podolinská v.r.

                                                                                         starostka obce

Príloha pre navrhovateľa: -projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 4.11.2021                                                       Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis                                                                     Pečiatka, podpis


1 2 ... 14