Skládka odpadov Myslina - Lúčky - CENTRUM MBÚ - Myslina - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 04.10.2021

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, postúpil dňa 09. 09. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v súvislosti s § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ – Myslina“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosť“) navrhovateľa REMKO Sirník, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice IČO 36 573 345 (ďalej len „navrhovateľ“) vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov. Predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo doručené   na MŽP SR   dňa 16. 09. 2021.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Okresným úradom Humenné, odborom starostlivosti o životné prostredie, začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

MŽP SR ako príslušný orgán zasiela podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov ako dotknutej obci, resp. ako povoľujúcemu orgánu, resp. ako rezortnému orgánu, resp. ako dotknutému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-myslina-lucky-centrum-mbu- myslina

Zároveň na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov.

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) doručuje MŽP SR list dotknutej obci v elektronickej forme a zároveň doručuje dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti aj v listinnom vyhotovení. Lehoty pre dotknutú obec začnú plynúť doručením poštovou prepravou.

Dňa 01.10.2021 bolo obci doručené poštovou prepravou oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Keďže nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec týmto informuje verejnosť, že na obecnom úrade v Mysline, Myslina 19, 066 01  Humenné bude počas 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií možné do danej dokumentácie nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie, a to počas úradných hodín.

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť na adresu MŽP SR: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti obcou) do desiatich pracovných  dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko  považuje za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

  Zverejnené: 04.10.2021


1 2 ... 17