Stavba - Myslina - Lúčky - kompostáreň

 30.09.2021

Vec : Stavba “Myslina – Lúčky, kompostáreň”- oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona - verejnou vyhláškou.

    Obec Myslina obdržala návrh, ktorý podal stavebník REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36573345  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:“Myslina – Lúčky, kompostáreň” na parc.č. KNC 900/2, 399/12 kat.úz.Myslina  - línová stavba . Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

        Obec Myslina , ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona, v platnom znení, oznamuje začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby verejnou vyhláškou.

Účastníci   územného   konania   môžu   podať  námietky k umiestneniu stavby do  7 dní po uplynutí stanovenej 15-dňovej lehoty  pre  vyvesenie oznámenia  na obec  Myslina.

Do podkladov rozhodnutia sa môže nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania  na Spoločnom obecnom  úrade so sídlom  v Humennom, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné (budova  Mestského úradu  v Humennom,  5. poschodie pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky uplatniť najneskôr v deň ústneho pojednávania, v opačnom prípade sa na ne neprihliadne (§ 36 ods. 1, stavebného zákona ).

                                                                                  

Dotknuté orgány a organizácie sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak v určenej lehote stanovisko nebude oznámené, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 36 ods. 3 stavebného zákona).

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona).

                                                                                                Helena Podolinská v.r.

                                                                                                       starostka obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 30.09.2021                                                     Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis                                                                     Pečiatka, podpis

Doručí sa:

1.  REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice

2.  Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina 19, 066 01 Myslina

3.  Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Myslina

4.  Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

5.  Ing.Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava

6.  KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

7.  DEPONIA SYSTEM s.r.o. Holíčska 13 85105 Bratislava

8.  Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

9.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

10. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné

11. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné

12. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

13. VVS a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné

14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 06601 Humenné

15. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

16. Transpetrol a.s., Sumavská 38 821 08 Bratislava

17. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,81  7 62 Bratislava

18. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné

19. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava

20. SWAN KE, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice

22.O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 851 01 Bratislava

24. ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice

25. Slovanet, a. s., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 1

26. Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné

27. Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné


    1 2 ... 14