Africký mor ošípaných

 09.08.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné oznamuje občanom, že v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v chove ošípaných u chovateľa v obci Kučín, okr. Vranov nad Topľou bol vymedzené pásmo dohľadu v okruhu min. 10 km, do ktorého bolo zaradené mesto Humenné a obce Topoľovka, Brekov, Hudcovce, Závadka, Lieskovec, Myslina, Jasenov.

O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (ďalej len RVPS Humenné) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

n a r i a ď u j e

 • právnickým osobám:

Mesto a obce : Humenné, Topoľovka, Brekov, Hudcovce, Závadka, Lieskovec, Myslina, Jasenov

 • právnickým a fyzickým osobám: vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených obciach

O p a t r e n i a

pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 4.8.2021 v ohnisku nákazy v chove ošípaných v obci Kučín, okres Vranov n/Topľou.

Za týmto účelom RVPS Humenné:

 1. Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km: kataster mesta a obcí Humenné, Topoľovka, Brekov, Hudcovce, Závadka, Lieskovec, Myslina, Jasenov,

 1. Zakazuje

 1. premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej RVPS Humenné

Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

 1. premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS Humenné

Termín: do 7 dní odo dňa oznámenia

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

 1. prepravu spermy, vajíčok a embryí ošípaných z chovov v pásme dohľadu Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

 1. Nariaďuje v pásme dohľadu:

 1. vykonať súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložiť RVPS Humenné

Termín: do 16.08.2021                                             Zodpovedný: starosta obce

 1. o nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom

Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení Zodpovedný: starosta obce

 1. nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS  Humenné prostredníctvom príslušnej obce

Termín: do 16.08.2021

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

 1. používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných a samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu afrického moru ošípaných a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať

Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

 1. bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané na RVPS Humenné (057/7752962), ktorá vykoná vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

 1. čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu ošípaných alebo iných druhov zvierat alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na prepravu ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Humenné

Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

O d ô v o d n e n i e

Dňa 04.08.2021 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene protokolom o vyšetrení CP 43476/2021 úradne potvrdil výskyt afrického moru ošípaných v chove ošípaných u chovateľa v obci Kučín, okres Vranov nad Topľou.

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a §11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných sa vymedzuje pásmo dohľadu a nariaďujú sa opatrenia po potvrdení afrického moru ošípaných v pásme dohľadu. Preto Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné prijala tieto vyššie uvedené opatrenia.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e:

Podľa ustanovenia § 52 písm. b/ zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti na nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.


1 2 ... 17