Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Rozhodnutie_OU

 31.03.2021

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, riešenie pre k.ú. Myslina“, ktorý predložil obstarávateľ Obec Myslina, Myslina č. 19, 066 01 Humenné, IČO:00323268, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, riešenie pre k.ú. Myslina“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V ďalších fázach obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je potrebné zohľadniť:

 1. výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

 1. prítomnosť environmentálnych záťaží HE (010) / Myslina - stará skládka TKO s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

Pri realizovaní konkrétnych aktivít v lokalite 1/Z1, je potrebné zohľadniť prítomnosť environmentálnej záťaže v danom území, pokračovať v priebežnom monitoringu, dodržať taký technologický postup, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu plánovaných aktivít. V rámci monitoringu podzemných vôd sa odporúča sledovať hodnoty znečistenia s cieľom identifikovať možné šírenie znečistenia z predmetnej EZ.

 1. výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Odôvodnenie

Obstarávateľ: Obec Myslina, Myslina č. 19, 066 01 Humenné, IČO:00323268 predložil dňa 16.2.2021 Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente


„Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, riešenie pre k.ú. Myslina“. Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument, ktorého cieľom je obstaranie ZaD č.1 pre rozšírenie funkčnej plochy na skladovanie a separáciu odpadu na nie nebezpečný odpad, verejné kompostovisko a rozšírenie funkčnej plochy na bývanie pre rodinné domy a tak aktualizovať funkčnú štruktúru v tomto priestore pri minimalizácii zásahov do princípov platnej ÚPD a tak zachovať vyvážený vývoj obce do roku 2035.

Popis zmien:

1/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha trvalé trávnaté porasty (TTP)

Navrhované funkčné využitie lokality: plocha skladovania a separáciu na nie nebezpečný odpad. Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce.

2/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha orná pôda (OP)

Navrhované funkčné využitie lokality: plochy rodinných domov. Lokalita sa nachádza v zastavanom a mimo zastavané územie obce.

3/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha verejnej zelene

Navrhované funkčné využitie lokality: plochy pre obecné kompostovisko. Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. .

4/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha rodinných domov a plocha záhrady Navrhované funkčné využitie lokality: plocha pre prístupovú komunikáciu a plochy rodinných domov. Lokalita sa nachádza v zastavanom a mimo zastavané územie obce.

5/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha záhrad

Navrhované funkčné využitie lokality: plochy rodinných domov. Lokalita sa nachádza v zastavanom a mimo zastavané územie obce.

6/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha záhrad

Navrhované funkčné využitie lokality: plocha rodinných domov. Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce.

7/Z1 Pôvodné funkčné využitie lokality: plocha záhrad

Navrhované funkčné využitie lokality: plocha rodinných domov. Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-HE-OSZP-2021/02585-002-SL zo dňa 22.2.2021 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-spolocneho-uzemneho-planu-obci-lieskovec- myslina-zav

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) : Ministerstvo životného prostredia SR, list číslo 5467/2021-5.3, 12776/2021 zo dňa 8.3.2021, doručený 9.3.2021

 • v katastrálnom území obce Myslina (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. .
 • V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ: HE (010) / Myslina - stará skládka TKO Názov lokality: stará skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) Registrovaná ako: B potvrdená EZ

C sanovaná/rekultivovaná lokalita


Predmetná EZ je v priamom kontakte s lokalitou 1/Z1, na ktorej sa plánuje realizovať rozšíriť plocha skladovania a separácie odpadu na nie nebezpečný odpad. Na lokalite je vybudovaný funkčný monitorovací systém. Na základe doposiaľ vykonaného monitoringu sú dostupné informácie o prekročení kritických a aj hraničných hodnôt znečistenia podzemných vôd v niektorých vybraných ukazovateľoch (najmä chloridy a amoniak NH4). Podľa dostupných informácií bola v roku 2012 ukončená rekultivácia predmetnej EZ.

S ohľadom na tieto skutočnosti je potrebné vziať ich do úvahy pri realizovaní konkrétnych aktivít v lokalite 1/Z1, pokračovať v priebežnom monitoringu dodržať taký technologický postup aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu plánovaných aktivít. V rámci monitoringu podzemných vôd odporúčame sledovať hodnoty znečistenia s cieľom identifikovať možné šírenie znečistenia z predmetnej EZ.

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

 • v predmetnom území je zaregistrovaný výskyt troch potenciálnych svahových deformácií (severne a juhovýchodne od zastavaného územia obce. V centrálnej časti katastrálneho územia je zaregistrovaný výskyt štyroch stabilizovaných svahových deformácií (mimo zastavané územie obce) a jedna stabilizovaná potenciálna deformácia je situovaná v južnej časti katastrálneho územia (mimo zastavané územie). Zastavané územie obce a jeho blízke okolie patrí do rajónu stabilných území až potenciálne nestabilných území s nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku svahových deformácií. V prípade potenciálne nestabilných území ide o územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácii (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných pomerov. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. V územiach s nedostatočnou preskúmanosťou je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovaných svahových deformácií. Rajón zahŕňa aj územia postihnuté intenzívnou výmoľovou eróziou a územia ohrozené opadávaním úlomkov. V prípade identifikovaných svahových deformácií ide o rajón nestabilných území so stredným až vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku svahových deformácií.

Ani jedna z navrhovaných lokalít v rámci predmetného oznámenia o zmene nezasahuje do území identifikovaných svahových deformácií, zároveň však je potrebné vziať do úvahy vyššie uvedené informácie týkajúce sa potenciálne nestabilných území, najmä v prípade lokalít 1 až 5/Z1.

 • Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
 • Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

 1. výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

 1. prítomnosť environmentálnych záťaží HE (010) / Myslina - stará skládka TKO s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

 1. výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, list číslo 21/00297, zo dňa 26.2.2021, doručený 1.3.2021
 • k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, riešenie pre k.ú. Myslina“, nie sú z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovených v zákone č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích predpisoch pripomienky.

 1. Krajský pamiatkový úrad Prešov, list číslo KPUPO-2021/4364-2/15211/Jur, zo dňa 1.3.2021
 • z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu nepožaduje posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z..

 • pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, KPÚ Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

 1. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor strategického rozvoja, list číslo 04061/2021/DUPaZP-2 zo dňa 8.3.2021, doručený 11.3.2021
 • požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom PSK, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti

4. Dopravný úrad, list číslo 5895/2021/ROP-002/4919 zo dňa 24.2.2021, doručený 24.2.2021

 • z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Obvodný banský úrad v Košiciach, list číslo 415-592/2021 zo dňa 3.3.2021, doručený 4.3.2021
 • v katastrálnom území Myslina sa nenachádzajú zistené výhradné ložiska nerastov (zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov), z čoho vyplýva, že riešením rozvoja dotknutých obcí nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk).
 • úrad k predmetnému návrhu zmien územnoplánovacej dokumentácie nemá pripomienky. Zároveň úrad týmto stanoviskom nahrádza aj stanoviská pre nasledujúce etapy prác na tejto územnoplánovacej dokumentácii.

 1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-PO-OSZP I-2021/003606-2/SA zo dňa 24.3.2021, doručený 26.3.2021
 • konštatuje, že v časti katastrálneho územia obce Myslina, zdokumentovanej ako riešené územie predmetnou zmenou územného plánu, sa nenachádzajú ani do neho nezasahujú územia sústavy NATURA 2000 a CHÚU národnej siete.
 • pre lokalitu riešenú v zmenách a doplnkoch ÚPN platí 1. stupeň ochrany podľa zákona OPaK
 • nepredpokladá sa, žeby zmeny a doplnky ÚPN významne ovplyvnili najbližšie lokality NATURA 2000 alebo chránené územia národnej siete

Obec Myslina informovala verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o doručení oznámenia o strategickom dokumente a zároveň oznámila verejnosti, že do oznámenia bolo možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Myslina.

V zákonom stanovenom termíne podľa § 6 ods. 6 zákona, t.j. 15 dní od zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente obcou Myslina, zaslal k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente stanovisko A. P. ako dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona, v ktorom uvádza nasledovné (stanovisko je uvedené v skrátenom znení, časť týkajúca sa vplyvu na životné prostredie):

 • zmena ÚP z pohľadu životného prostredia bude mať za následok vyrúbanie niekoľko desiatok ovocných stromov. Pri pôvodnom pláne je to iba niekoľko stromov.

Z á v e r

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, riešenie pre k.ú. Myslina“ z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona o posudzovaní. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona. K oznámeniu sa vyjadrilo v stanovenom termíne 6 subjektov – dotknuté orgány a stanovisko k predmetnému strategickému dokumentu dala aj jedna fyzická osoba ako dotknutá verejnosť. Po vyhodnotení stanovísk možno konštatovať, že nie je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby bolo potrebné ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.


U p o z o r n e n i e

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka, riešenie pre k.ú. Myslina“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného stavu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Harakaľ vedúci odboru


1 2 ... 12