Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamenie_o_prerokuvani_navrhu_zmien_UP

 15.02.2021

OBEC  MYSLINA, Myslina č.19,066 01 Humenné

email: obexmyslina@gmail.com ; internet:  www.obecmyslina.sk

__________________________________________________________________________________                                                          

O Z N Á M E N I E

O PREROKÚVANÍ NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV č.1 spoločného ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ LIESKOVEC, MYSLINA a ZÁVADKA, pre k.ú. MYSLINA

Obec Myslina v súlade s ustanovením §22 ods. (1)   zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

u p o v e d o m u j e   v e r e j n o s ť

o prerokúvaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 spoločného Územného plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka pre k.ú. Myslina

Návrh územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Mysline každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetovej stránke obce: www.obecmyslina.sk  a spracovateľa: www.boskov.sk

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu :

Obec Myslina, Obecný úrad  Myslina č.19, 066 01 Humenné

alebo emailom na adresu: obexmyslina@gmail.com

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č.1  územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené v stanovenej lehote, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.

      Helena Podolinská

               s t a r o s t k a    o b c e

Zverejnené na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa:  15.02.2021

Zvesené z úradnej tabule obce a web stránky obce dňa: ..........................

Dokumentácia zverejnená na: http://boskov.sk/?page_id=2943


1 2 ... 12