Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zákaz verejných bohoslužieb

 31.12.2020

Slúženie bohoslužieb v okrese Humenné je zrušené na základe:

Ğiastka 37/2020                                       Vestník vlády Slovenskej republiky                                                    Strana 189

74

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom,

ktorou sa nariad’ujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce

Snina

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom ako prísluinÿ orgán státnej správy na useku verejného zdravotníctva pod1’a § 6 ods. 3 písm. e), g 48 ods. 4 písrrr. d), e), z) a g 59b zákona é. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov (d’alej len „zákon č. 55/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID- 19 ustanonije.

 • Podl’a ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje.-
 1. vietkym prevádzkovatel’om  zariadení   verejného   stravovania   podăvanie   pokrmov   a/alebo   nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
 2. predaj alkoholic ch nápojov určenych na priamu konzumáciu yrátane ich predaja na odber so sebou,
 3. organizovanie hromadnych podujatí divadelnÿch, hudobnÿch, filmovÿch alebo inÿcÎï umeleckÿch predstavení, športovÿch podujatí v interiéri aj exteriéri,
 4. realizovanie posedeni a akÿchkol’vek stretnutí spojenych s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
 5. vÿkon bohoslužieb, sluéieb božích a spovedí.
 • Zákaz podl’a § 1 ods. 1 sa nevzt’ahuje na:
 1. športové podujatia registrovanych klubov za podmienok určenych vydanou vyhlăškou Úradu verej nêho zdravotníctva Slovenskej republiky ć. 70/2020 V. v. SR, ktorou sa nariad’ujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prcvádzok a hromadnych podujatí,
 2. prevádzky verejného stravovania vydávajúce polumy a/alebo iiealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáskovej služby,
 3. pohrebny obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
 4. spovede osobám, ktoré sú v nebezpećenstve smrti, vrătane spovedí v rizikovÿch prevádzkach (zdravotnícke zariadenía a zariadenia sociàlnych slużieb). Kñaz a sprevádzajúca osoba musia mat’ prekryté horné dychacie cesty rúškom, respir átorom bez vÿdyehového ventilu, sálom alebo śatkou,
 5. rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzt’ahu.
 • § 2

Účinnost’ Táto vyhlá ška nadobíida účinnost’ I . januára 2021.


1 2 ... 10