Obec Myslina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Plán rozvoja verej. vodovodov a verej. kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027

 19.06.2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027              

     Dňa 19.06.2020 doručil Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 – 2027“.  Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

     Uvedené oznámenie je  zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres alebo doň môžete nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 12,00 hod., robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente  do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia obcou Myslina na adresu:

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 3

080 01 Prešov

     Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

    

   

                                                                                                                                      Helena Podolinská v.r.

                                                                                                                                            starostka obce

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.06.2020

Dátum zvesenia na úradnej tabuli:


1 2 ... 12