Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" a "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - región Vysoké Tatry" na životné prostredie

 30.01.2024

Vážení občania,

v súlade s § 11 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení nám Prešovský samosprávny kraj ako obstarávateľ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja a Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - región Vysoké Tatry na životné prostredie bude 8. februára 2024 o 09.00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja, 1. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, na ktoré Vás zároveň pozývame.


1 2 3 4 5 6 7 8