Pozvánka na OZ

 15.11.2023

 OBEC  MYSLINA

                        

                                                                                                                                         Myslina  14.11.2023

                                                                                   P O Z V Á N K A

        

v súlade s ust. § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  zvolávam  riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mysline, na deň 

             

              21.11.2023, t.j. v utorok o 17:30 hodine na Obecnom úrade v Mysline

Program :

  1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Schválenie zmluvy – Dodatok č.1 o výkone správy verejnej kanalizácie s VVS,a.s.
  5. Rôzne.
  6. Diskusia a záver.

                                                                                    

                                                                                              Pavol Jevčák, v.r.

                                                                                                 starosta obce

  1 2 3 4 5 6