Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030

 06.09.2023

Vec:

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030“ - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj doručil dňa 24.8.2023 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-2030“ spolu s návrhom strategického dokumentu.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav

Obec Myslina ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť, že do oznámenia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Mysline počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu budú verejnosti prístupné po dobu 21 dní.

Písomné stanovisko podľa § 12 ods. 1 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, do 21 dní od doručenia Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa, keď bola informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu zverejnená dotknutou obcou.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie v čase od 8:00 do 12:00 hod.  (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

Zverejnené: 06.09.2023


1 2 3 4 5