Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility PSK"

 13.06.2023

V Mysline, dňa 13.06.2023

Vec

-  Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja              

     Obci Myslina bolo dňa 13.06.2023 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

     Týmto verejnosti oznamujeme, že v pracovných dňoch bude možné na obecnom úrade v Mysline, Myslina 19, 066 01 nahliadnuť do tohto oznámenia, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja, t.j. Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3. 080 01  Prešov.

   

     Dokument je verejnosti prístupný tiež na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

     

     Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).   

                                                                                                                                           Pavol Jevčák v.r.

                                                                                                                                             starosta obce1 2 3 4 5