Stavba "Rodinný dom-novostavba, 1b.j."- rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 36 stavebného zákona a stanovenie lehoty na vyjadrenie – verejná vyhláška

 20.03.2023

OBEC  MYSLINA

066 01 Humenné

Váš list č./zo dňa                                 Naše číslo                              Vybavuje/linka                   Myslina

                                                            OcÚ-MY-2023/60                   0577880077                      16.3.2023

Vec : Stavba "Rodinný dom-novostavba, 1b.j."- rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 36  stavebného zákona a stanovenie lehoty na vyjadrenie – verejná vyhláška.

     Obec Myslina začala na  základe návrhu stavebníka MUDr.Stanislava Kuchtová, Mierová 1920/84, 066 01 Humenné konanie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení  stavby: "Rodinný dom-novostavba, 1b.j." na pozemku parc.č. KNC 351/12, 351/13, 351/48 v katastrálnom území Myslina. Pozemok   je vo vlastníctve žiadateľa.

     Obec Myslina,  ako  príslušný správny  orgán a  stavebný úrad  podľa §-u  ll7, zák.č. 5O/l976 Zb.o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 písm.e)  zákona č.416/2001 Zb. o prechode niektorých  pôsobností z  orgánov štátnej  správy na  obce a vyššie územné  celky  a  §  13  ods.5  zákona  č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,  posúdil návrh podľa §-u 37 stavebného zákona.

     Na  základe tohto  posúdenia stavebný  úrad vydáva  podľa § 32 písm.a), § 39 a § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

pre navrhovateľa MUDr.Stanislava Kuchtová, Mierová 1920/84, 066 01 Humenné stavbu: "Rodinný dom – novostavba, 1b.j. " na pozemku parc.č.KNC 351/12, 351/13, 351/48   v  katastrálnom  území Myslina,  podľa zakreslenia projektovej dokumentácie.

Pre  umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby stanovuje  stavebný úrad tieto podmienky:

01.Stavba bude  umiestnená na pozemkoch podľa  zakreslenia v projektovej dokumentácií.

02.Prístup k stavbe bude z miestnej komunikácie.

Stavba pozostáva z: objekt o rozmeroch 30,2m x 7,4m; plochá strecha o výške hrebeňa +6,86m; osadený 2,6m od KNC 351/21; a 2,0m od KNC 351/17; NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka;

Zastavaná  plocha RD: 194,60 m2 ,obytná plocha: 103,53 m2 /5 izieb/, úžitková plocha: 235,86 m2, obostavaný priestor: 1628 m3.

04.Stavba rodinného  domu bude umiestnená vo  vzdialenosti 2,0m od KNC 351/17;

05.Stavba bude mať výšku podlahy  prízemia: 0,000 = +0,500.    

06.Mať výšku najvyššieho  podlažia  rímsy: +2,990m. Strecha plochá o max. výške :+6,86m.

Napojenie stavby  na inžinierske siete: NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka;

04.Pred  začatím stavebných  prác je  investor povinný  dať vytýčiť    všetky existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí, ktoré je    potrebné  rešpektovať  a  chrániť  pred  poškodením.  Križovanie    a súbeh podzemných inžinierskych sietí  musí byť v súlade so STN  73 6005.

05.Prístup  na  stavbu  bude  z  miestnej  komunikácie. Skladovacie plochy pre  výstavbu a  sociálne zariadenie pre pracovníkov počas    výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch stavby.

06.Stavba nevyžaduje výrub drevín.

07.Odvedenie dažďovej vody bude na vlastný pozemok.

08.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok.

09.Stavba podlieha stavebnému povoleniu. Stavebník požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. 

     Toto územné rozhodnutie podľa §-u  40 ods. 1 stavebného zákona platí  2 roky  odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti.  Nestratí však platnosť,  ak sa  v tejto   lehote bude  podaná žiadosť  o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie

Obec Myslina, začala na  základe návrhu  stavebníka  konanie  o  umiestnení predmetnej stavby.

    Stanoviská  dotknutých  orgánov  štátnej  správy  a dotknutých organizácii,  týkajúce  sa  predmetu  územného  konania sú zahrnuté v podmienkach tohto  územného rozhodnutia.

      Stavba  si  nevyžaduje  odstraňovanie   drevín,  na  ktoré  sa vzťahuje  ust. §-u  32 zákona  NR  SR  č. 287/1994  Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení  neskorších predpisov.

     Projektovú  dokumentáciu  pre   vydanie  územného  rozhodnutia vypracoval Vivid Architekti s.r.o..

    Tunajší  stavebný  úrad  posúdil  návrh  na umiestnenie stavby podľa  §-u  37  stavebného  zákona  a  zistil,  že jeho umiestnenie zodpovedá  hľadiskám starostlivosti  o ŽP.

Poučenie

     Podľa §-u 54 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v  znení zák.č. 527/2003 Z.z.,  proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do l5  dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Myslina.

     Toto rozhodnutie  možno preskúmať súdom  po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

                                                                                                                  Pavol Jevčák v.r.

                                                                                                                  starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 20.3.2023                                                     Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis                                                                   Pečiatka, podpis

                                          

Doručí sa : / na doručenku /

  1. MUDr.Stanislava Kuchtová, Mierová 1920/84, 066 01 Humenné
  2. Vivid Architekti s.r.o., Partizánska 2509/34, 066 01 Humenné
  3. Peter Ficik, Laborecká 1897/62, 066 01 Humenné

1 2 3 4 5 6 7 8