Stavba "Rodinný dom-novostavba, 1b.j." - oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa § 36 stavebného zákona a stanovenie lehoty na vyjadrenie - verejná vyhláška

 17.02.2023

OBEC  MYSLINA

066 01 Humenné

Váš list č./zo dňa                                 Naše číslo                              Vybavuje/linka                   Myslina

         OcÚ-MY-2023/60                   0577880077                      17.2.2023

                                                                                                      

Vec : Stavba "Rodinný dom-novostavba, 1b.j."- oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa § 36  stavebného zákona a stanovenie  lehoty na vyjadrenie – verejná vyhláška.

      Stavebník MUDr. Stanislava Kuchtová, Mierová 1920/84, 066 01 Humenné podal  návrh na  vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Rodinný dom-novostavba, 1b.j." na pozemkoch parc.č. KNC 351/12, 351/13, 351/48 v katastrálnom území Myslina. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce  Myslina, pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.

Rozsah stavby: objekt o rozmeroch 30,2m x 7,4m; plochá strecha o výške hrebeňa +6,86m; osadený 2,6m od KNC 351/21; a 2,0m od KNC 351/17; NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka;

Obec Myslina,  ako príslušný  stavebný úrad, v súlade s ust.  §-u 36 ods.  1 zák.č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje  

z a č a t i e    ú z e m n é h o    k o n a n i a

dotknutým  orgánom  štátnej  správy  a známym  účastníkom územného konania  a vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dostatočne známe pomery staveniská, žiadosť a príslušné vyjadrenia a stanoviská  poskytujú dostatočný  podklad pre  posúdenie stavby,  stavebný  úrad  v súlade  s ust.  §  36  ods.2 upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho konania.

Účastníci   územného   konania   môžu   podať  námietky k umiestneniu stavby do  7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

inak sa k nim neprihliadne/§ 36, ods.2  a 3 stavebného zákona /.

Do  podkladových  materiálov  je  možné  nahliadnuť v priebehu územného konania  na Spoločnom obecnom  úrade so sídlom  v Humennom (budova  Mestského úradu  v Humennom,  5. poschodie)  a pri  ústnom konaní.

Účastníci konania  môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť   najneskoršie  v lehote,  inak sa  na  ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia  svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy (§ 36 ods. 1 a 3, stavebného zákona).

Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad  na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Ak  dotknutý  orgán  štátnej   správy,  ktorý  bol  vyrozumený o začatí  územného  konania,  neoznámi  v určenej alebo predĺženej lehote svoje  stanovisko, predpokladá sa, že  so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods.1 a 3 stavebného zákona).

                                                                                 

           

                                                                                                                  Pavol Jevčák

                                                                                                                  starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 17.02.2023                                                    Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis                                                                   Pečiatka, podpis

                                          

Na vedomie:

  1. MUDr.Stanislava Kuchtová, Mierová 1920/84, 066 01 Humenné
  2. Vivid Architekti s.r.o., Partizánska 2509/34, 066 01 Humenné
  3. Peter Ficik, Laborecká 1897/62, 066 01 Humenné

1 2 3 4 5 6