Pozvánka na OZ

 09.03.2021

OBEC  MYSLINA

                        

                                                                                                      Myslina  9.3.2021

                                    P O Z V Á N K A

        

v súlade s ust. § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  zvolávam  riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mysline, na deň 

             

              12.03.2020, t.j. v piatok o 17,30 hodine na Obecnom úrade v Mysline

Program : 1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesenia

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  3. Voľby návrhovej komisie     

                  4. Prejednanie žiadosti občanov - Minčičová, Kmecová

                  5. Informácia o podaných projektoch - kanalizácia, PSK - dobudovanie

                      viacúčelového ihriska

                  6.  Správa z finančnej kontroly č.1/2021

                  7. Návrh správy z finančnej kontroly č. 2/2021

                  8. Návrh Zmlúv na zber  elektroodpadu  a oleja

                  9. Nákup zametacieho zaradenia

                 10. Rôzne

                 11. Diskusia a záver

                                                                                    Helena Podolinská, v.r.

                                                                                          starostka obce

  


1 2 3 4 5 6